[HTML] [attributo evento] ontimeupdate

ontimeupdate (attributo evento HTML) si attiva quando cambia la posizione del cursore di riproduzione del file multimediale.

Sintassi

ontimeupdate = "[script]"

Esempi

<script>
function funzione1() {
  jQuery("#p_test").css("background-color", "yellow");
}
function funzione2() {
  jQuery("#p_test").css("background-color", "white");
}
</script>
<audio src="http://goo.gl/El7MQc" ontimeupdate="funzione1()" onpause="funzione2()" controls></audio>
<video src="https://goo.gl/yps23m" ontimeupdate="funzione1()" onpause="funzione2()" controls></video>
<p id="p_test">Sposta il cursore della riproduzione audio/video (o premi play/pausa)</p>Sposta il cursore della riproduzione audio/video (o premi play/pausa)

Contenuti correlati

  • CSS
  • HTML
  • JavaScript
  • jQuery
  • PHP
  • SQL
  • WORDPRESS

Fonti esterne

attributi evento html, html

Related Articles

0 Comment

Rispondi